പ്രഭാത വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണാ പ്രസാദ് | ആഗസ്റ്റ് 27,2019