ഒന്‍പതുമണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഫിജി തോമസ് | ഓഗസ്റ്റ് 13, 2019