ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ | ജൂലൈ 22,2019