സന്ധ്യാ വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ പ്രമോദ് രാമൻ​| ജൂലൈ 12,2019