ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണ പ്രസാദ് | ജൂലൈ 12, 2019