സന്ധ്യാ വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ അയ്യപ്പദാസ് | ജൂലൈ 11, 2019