ഒമ്പതുമണി വാർത്ത​ | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഫിജി തോമസ് ​| ജൂൺ 17, 2019