ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ | ജൂൺ 13, 2019