ഒരു മണി വാർത്ത ​| ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ | ജൂൺ 06,2018