പ്രഭാത വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണാ പ്രസാദ് | ജൂൺ 12, 2018