ഒൻപതു മണി വാർത്ത ​| ന്യൂസ് ആങ്കർ ഫിജി തോമസ് | മെയ് 15, 2019