ഒരു മണി വാർത്ത ​| ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണാ പ്രസാദ് ​| എപ്രിൽ 15, 2019