വോട്ടുവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ അയ്യപ്പദാസ് | മാര്‍ച്ച് 14, 2019