വോട്ടുവാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ അബ്ജോദ് വർഗീസ് | ഫെബ്രുവരി 12, 2019