ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ | ഫെബ്രുവരി 11, 2019