ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ | ജനുവരി 11, 2019