സന്ധ്യാ വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഷാനി പ്രഭാകരൻ | ഡിസംബർ 06, 2018