ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ വീണാ പ്രസാദ് | നവംബർ 09, 2018