ഒമ്പതുമണി വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ ഫിജി തോമസ് | നവംബർ 8, 2018