പ്രഭാത വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ | നവംബർ 1, 2018