ഒരു മണി വാർത്തകൾ|​ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ |ഒക്ടോബർ 11, 2018