പ്രഭാത വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ | ഒക്ടോബർ 05, 2018