ഒൻപതുമണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ജോൺ മാത്യൂ | സെപ്റ്റംബർ 14, 2018