സന്ധ്യാവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ പ്രമോദ് രാമൻ | സെപ്റ്റംബർ 14, 2018