ഒൻപതുമണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ജെയിംസ് പുഞ്ചാൽ | ആഗസ്റ്റ് 10, 2018