ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ പ്രിജി ജോസഫ് | ഓഗസ്റ്റ് 10, 2018