പ്രഭാത വാർത്ത| ന്യൂസ് ആങ്കർ നിമ്മി മരിയ ജോസ് | 25-06-2018