സന്ധ്യാവാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ ഫ‍ിജി തോമസ് | മെയ് 16, 2018