ഒരു മണി വാർത്ത | ന്യൂസ് ആങ്കർ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ | ഏപ്രിൽ 16, 2018