ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചരണരംഗത്തും മലയാളി സാന്നധ്യം

rajaap-03
SHARE

ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഎപിയുടെ കേരള പ്രഭാരിയും സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗത്തുണ്ട്. എൻ.റാമിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് മലയാളികളുമെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

MORE IN INDIA
SHOW MORE