മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദിന്‍റെ ലോകം

BUSINESS-CLASS-HD_11-07
SHARE

കുടുംബത്തിലെ കൗതുകങ്ങളും ബിസിനസ്സിലെ തന്ത്രങ്ങളുമായി മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദിനൊപ്പം. വിഡിയോ കാണാം:

MORE IN BUSINESS
SHOW MORE