കറി പൗഡറുകളിലെ കീടനാശിനി അംശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍

curry-powder-side
SHARE

1. എവിടെനിന്നാണ് കറിപൗഡര്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ സംഭരിക്കുന്നത്?

ഭാരതത്തിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദകരില്‍നിന്നുമുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് കറിപൗഡര്‍ നിര്‍മാതക്കള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത വിപണികള്‍ മുഖേന വാങ്ങി സംസ്കരിച്ച് വിപണിയില്‍ എത്തിക്കുന്നത്.

2. എങ്ങിനെയാണ് കറി പൗഡറുകളില്‍ കീടനാശിനിയുടെ അംശം കടന്ന് വരുന്നത്?

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കൃഷിസമയത്ത് കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദകര്‍ തങ്ങളുടെ വിള സംരക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി കീടനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കറിപൗഡറുകളിലും അതിന്‍റെ അംശം കടന്നുവരുന്നത്.

3. കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

2018 ഡിസംബറില്‍ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവകുപ്പ് (FSSAI) ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളില്‍, നിയമപ്രകാരം അടങ്ങിയിരിക്കാവുന്ന കീടനാശിനികളുടെ അളവ് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്‍റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കീടനാശിനികളുടെ ഒരു പട്ടിക ഇപ്പോള്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ട്. ഈ അംഗീകൃത പട്ടികയില്‍ ഉള്ള കീടനാശിനികളുടെ അനുവദനീയമായ അളവ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് (FSSAI) നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കീടനാശിനികള്‍ മാത്രമാണോ കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

അല്ല; അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കീടനാശിനികള്‍ക്ക് പുറമെ, മറ്റ് പല കീടനാശിനികളും വിള സംരക്ഷണത്തിന് കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, അവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കീടനാശിനികളുടെയും അനുവദനീയമായ അളവ് എത്രയാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ഇത്തരം കീടനാശിനികളുടെ അനുവദീയമായ അളവ് പൂജ്യം (non detected) ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കീടനാശിനികളുടെ ചെറിയ ഒരു അംശം പോലും ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളില്‍ കാണാന്‍ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. ഈ വ്യവസഥ മൂലമാണ് പല കറിപൗഡറുകളിലും കീടനാശിനി ഉണ്ട് എന്ന കാരണത്താല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമനടപടികള്‍ എടുക്കുന്നത്. ഇത് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മള്‍ നിത്യേന കഴിക്കുന്ന ആപ്പിള്‍, തക്കാളി തുടങ്ങി മറ്റ് പല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും പല കീടനാശിനികളുടെയും അളവ് കറിപൗഡറിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ പതിന്‍മടങ്ങാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈരുദ്ധ്യം നിലവിലുള്ള നിയമത്തിലെ ന്യൂനതയാണെന്ന് കറിപൗഡര്‍ നിര്‍മ്മാതക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

5. ഇതിനു പരിഹാരമായി കറിപൗഡര്‍ നിര്‍മ്മാതക്കള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്?

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, കീടനാശിനികളുടെ പരിഷ്ക്കരിച്ച് അളവുകള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി പുനഃപരിശോധിക്കാനും, ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കീടനാശിനികള്‍ക്കും അനുവദനീയമായ അളവുകള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി നിശ്ചയിക്കാനും, മാത്രമല്ല അവയുടെ ഉപയോഗം കുറച്ച്, ക്രമേണ അത്തരം കീടനാശിനികളുടെ നിര്‍മ്മാണം നിരോധിക്കാനും, രാജ്യത്തെ റീട്ടെയില്‍ ബ്രാന്‍റുകള്‍ FSSAIക്ക് നിവേദനം സമര്‍പ്പിക്കാനും അത് അനുഭാവപൂര്‍വ്വം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

6. കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദകരെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ നടപടികള്‍ എടുത്തുകൂടെ?

നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികളുടെ  അളവുകള്‍ രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള കൃഷി സമ്പ്രദായത്തില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ സാധിരക്കാത്തെ തരത്തില്‍ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളതാണ്. കീടനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദകര്‍, പലപ്പോഴും അറിവില്ലായ്മകൊണ്ട്, ഗവണ്‍മെന്‍റ് അംഗീകൃത പട്ടികയില്‍പ്പെടാത്ത കീടനാശിനികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ ഉള്ളത്. ഗവണ്‍മെന്‍റ് അംഗീകൃത പട്ടികയില്‍പ്പെടാത്ത കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനായി കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദകരുടെ ഇടയില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണത്തിന് ഈ മേഖലിയിലെ എല്ലാ ബ്രാന്‍റുകളും നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

7. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍ നേരിട്ട് വാങ്ങി മില്ലില്‍ പൊടിച്ച് സ്വന്തമായി കറിക്കൂട്ടുകള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ?

ഇല്ല. കീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗം കൃഷിസമയത്തായതുകൊണ്ട് എല്ലാ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിലും കീടനാശിനിയുടെ അംശം ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി പൊടിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, കറിക്കൂട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കീടനാശിനികളുടെ അംശം കുറയുന്നില്ല.

8. ഈ വിഷയത്തില്‍ കറിപൗഡര്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്?

നിയമപ്രകാരമുള്ള അളവുകള്‍ പാലിക്കാനും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്താനും ഞങ്ങള്‍ എന്നും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തില്‍ കഴിയുന്ന എല്ലാ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപഭോക്തക്കളുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ആണ്. ഈ മേഖലയില്‍ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ സുരക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ISO, HACCP, GMP തുടങ്ങിയ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രമുഖ ബ്രാന്‍റുകള്‍ തങ്ങളുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാവകുപ്പുമായി (FSSAI) ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ച്, നിയമത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷിതത്വവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ എത്തിച്ച് തരിക എന്ന ധര്‍മ്മം നിറവേറ്റുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു.

MORE IN BUSINESS
SHOW MORE
Loading...
Loading...