ചെങ്ങന്നൂരിലെ വോട്ടുവഴികളിലൂടെ വോട്ടുയാത്ര

vottu-yathra
SHARE

ഇന്ന് വോട്ടുവണ്ടി പോകുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിലെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിലാണ്. ആരെ ജയിപ്പിക്കണമെന്നും തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കിടയിലൂടെ. സ്വകാര്യ ബസിൽ ഒരു വോട്ടുയാത്ര. 

MORE IN Chengannur by Election 2018
SHOW MORE