അതീവജാഗ്രതയ്ക്ക് നമ്മള്‍ എന്തെല്ലാം അറിയണം?

counter-point-onkerala-floods
SHARE

പ്രകൃതിയുമായി ഒരു കൗണ്ടര്‍പോയന്റിലാണ് കേരളം. സാഹചര്യം അസാധാരണവും അതീവ ഗുരുതരവുമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിജീവിച്ചേ മതിയാകൂ. കരുതല്‍ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുത ഈ മഴ പെട്ടെന്നു പെയ്തൊഴിയില്ല എന്ന കാലാവസ്ഥാമുന്നറിയിപ്പാണ്. പകച്ചു പോകാനാകില്ല നമുക്ക്.

Thumb Image

പേടിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ജാഗ്രത മാത്രമാണ് പോംവഴി. ഗൗരവത്തോടെ സാഹചര്യം മനസിലാക്കുക, സ്വയം സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക. അതീവജാഗ്രതയ്ക്ക് നമ്മള്‍ എന്തെല്ലാം അറിയണം?

MORE IN COUNTER POINT
SHOW MORE